Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Nowości

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Problemy przekładu komedii bulwarowej

La Raison d’Aymé Isabelle Mergault po polsku

Niniejsza praca przedstawia proces decyzyjny tłumacza i jego rezultaty. Powstała jako wynik zmagań przekładowych z francuskim tekstem komedii bulwarowej, która w roku 2018 odniosła ogromny sukces na francuskich scenach. Stanowi autokrytyczny głos tłumacza z jednej strony, z drugiej zaś podejmuje problemy przekładu tekstu o wyraźnej przynależności gatunkowej przeznaczonego na scenę. Adresowana jest do tłumaczy, teoretyków i krytyków przekładu oraz do osób miłujących teatr i kulturę francuską.

okładka

Paweł PUCZEK, Śpiewam i gram na skrzypcach

Nauczanie początków gry na skrzypcach metodą słuchową

Przez kilka dziesięcioleci prowadzonej z kolosalnym zaangażowaniem i pasją pracy pedagogicznej profesor Paweł Puczek zyskał ogromne uznanie i zajął poczesne miejsce w gronie najwybitniejszych polskich pedagogów gry skrzypcowej. O Jego działalności dydaktycznej oraz głębi myśli metodycznej z najwyższym uznaniem wyrażali się, także wielokrotnie w rozmowach z niżej podpisanym, najświetniejsi polscy skrzypkowie i pedagodzy reprezentujący najpoważniejsze ośrodki wiolinistyczne [...]

okładka

Isabelle MERGAULT, Aymé i jego rozum czyli Racje miłości

Przekład i opracowanie Dariusz BRALEWSKI

Komedia, która rozbawiła ponad sto tysięcy Francuzów!

okładka

Georg AUERNHEIMER, Wprowadzenie do pedagogiki międzykulturowej

Przekład, wprowadzenie do wydania polskiego i redakcja naukowa Katarzyna STANKIEWICZ

● książka wielokrotnie wznawiania w Niemczech, „klasyczna” pozycja z zakresu pedagogiki międzykulturowej, pierwsze polskie wydanie ● kierowana do teoretyków i praktyków, studentów, nauczycieli i pedagogów oraz badaczy edukacji międzykulturowej ● jasny i przejrzysty układ treści ● podstawowa wiedza pedagogiczna zgodna z najnowszym stanem badań ● zrozumiale i przystępnie napisany tekst ● hasła na marginesach ● zadania do pracy własnej, wskazówki i propozycje literatury uzupełniającej

okładka

Tomasz WYSŁOBOCKI, Po co komu Oświecenie? Wybrane idee i teksty

„Po co komu oświecenie?” – to jest trochę tak, jakby zapytać czytelnika, po co komu książka, historia, tradycja, kultura, wartości, no i przede wszystkim wiedza. Poza tym pytanie dotyczy oświecenia, okresu, który w Europie XVIII wieku przyniósł zmiany w obrębie wszystkich zjawisk i procesów, stając się czasem przełomu i zakwestionowania istniejącego porządku.

okładka

Elżbieta BIARDZKA, Przytoczenia w prasie codziennej

Powstający na łamach polskiej prasy codziennej złożony i bogaty obraz świata nie jest utkany wyłącznie z prostego opisu różnych niewerbalnych zdarzeń. Dziennikarz bardzo często nie jest bezpośrednim uczestnikiem wojen, kryzysów giełdowych, ekspertem od spraw bezrobocia czy prognozy pogody: nie opisuje zatem tego, co sam widział, czego sam doświadczył, co sam zanalizował, ale to, co mu ktoś opowiedział na interesujące go tematy zarejestrowane w światowych serwisach.

okładka

Katarzyna STANKIEWICZ, Anna ŻUREK, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe

Co ukrywa się pod pozornie neutralnym kształceniem językowym? (...) Jakie treści niejawne towarzyszą nauczaniu polskiego i niemieckiego jako języków obcych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 1

Słownik oparto na założeniu wypracowanym przez Szkołę Kopenhaską a następnie twórczo rozwijanym przez szereg językoznawców, że w każdym języku można wydzielić płaszczyznę treści i płaszczyznę wyrażenia oraz na postulacie generatywistów – zwłaszcza reprezentujących Lexique – Grammaire, że ta sama treść może być wyrażona za pomocą różnych wykładników formalnych.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 2

Zawartość [Słownika] zainteresuje bez wątpienia szersze grono językoznawców, leksykologów i leksykografów, zwłaszcza specjalistów zajmujących się problematyką opracowywania corpusów oraz konfekcjonowania słowników a także teoretyków i praktyków tłumaczenia.

okładka

Andrzej KUDRA, Tekst i tekstowość w perspektywie konceptualnej

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań tekstologicznych było pytanie: Czy zamknięta książka jest tekstem? Moja odpowiedź brzmi: nie.

okładka

Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, pod redakcją Beaty GROCHALI i Edyty PAŁUSZYŃSKIEJ

Rok 2014 to dla Pani Profesor Bożeny Ostromęckiej-Frączak rok szczególny. Jest to także rok szczególny dla nas – Jej uczniów, współpracowników, przyjaciół. Niniejszy tom to nasz prezent dla Szacownej Jubilatki.

okładka

Tomasz KACZMAREK, Karp po żydowsku i inne sztuki teatralne

Kaczmarek to jeden z najciekawszych dramaturgów związanych z Laboratorium Dramatu. [...] ma niezwykle radykalny, własny język, w którym stapia się kilka elementów: dzisiejsza nowomowa, inspiracja Witkacym i szukanie dziury w całości słowa jak u Białoszewskiego.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych

Autor opowiada się za składnikową analizą semantyczną. Konsekwencją tego jest uznanie za ekwiwalenty przekładowe wyrazów należących do różnych części mowy, a także par wyraz ↔ zdanie oraz par wyraz ↔ afiks, jeśli opisują ten sam wycinek rzeczywistości, jak również relacji wyraz ↔ Ø (ekwiwalent zerowy). [...] Całość analiz [...] jest przekonująca i wnosi wiele nowego zarówno do translatologii, jak i do teorii semantyki, rzuca też nowe światło na relacje między językiem polskim i francuskim.

okładka

Piotr KŁADOCZNY, Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. Tom 1 (sprzedawany w komplecie z t. 2)

(Trzeba powiedzieć, że) teoretyczne podstawy książki Piotra Kładocznego (, tzn. część pierwsza i druga) zostały znakomicie opracowane. Wykazał się w nich autor gruntowną znajomością literatury i bardzo dobrym rozeznaniem w teorii badań lingwistycznych – w szczególności semantycznych oraz znajomością dotychczas prowadzonych badań w interesującej go dziedzinie.

okładka

Piotr KŁADOCZNY, Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. Tom 2 (sprzedawany w komplecie z t. 1)

Monografia jest pierwszym holistycznym opracowaniem problematyki nazw dźwięku, kompleksowo została przedstawiona w niej baza semantyczna DŹWIĘKU oraz profile znaczeniowe. Do tej pory nie było takiego całościowego ujęcia, chociaż pojawiły się cząstkowe artykuły poświęcone różnym typom dźwięków, a także monografie dotyczące muzyki, nazw instrumentów itp.

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej

Do jakiego działu literatury (na pewno nie: pięknej) można zaliczyć książkę, którą przedkładam Czytelnikowi, jeżeli Go jej tytuł zainteresował?

Najbezpieczniej rzecz tę określając, da się bez wątpienia powiedzieć, że mieści się ona w obszarze przekładoznawstwa, czy też, by użyć znanego internacjonalizmu, translatologii (bądź: translatoryki). Bo mówi się w niej coś o działaniu tłumacza, o wytworach takich działaczy, o opiniach na temat ich wytworów, o językach i tekstach językowych stanowiących obiekty, materiał, narzędzia i produkty czynności tłumaczeniowych.

okładka

Agata SOBCZYK, Les jongleurs de Dieu. Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale

Agata Sobczyk est maître de conférences à l’Université de Varsovie où elle enseigne la littérature médiévale française. Elle a publié L’érotisme des adolescents dans la littérature française du Moyen Âge (Peeters, Leuven-Paris-Dudley, 2008).

okładka

Études françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives, pod redakcją Elżbiety BIARDZKIEJ

Les changements vécus par les pays de l’Εurope Centrale et Orientale après 1989 ont touché également l’enseignement. En réponse aux modifications du marché du travail, des réformes d’études ont été entreprises dès 1990 par les écoles supérieures dans tous ces pays.

okładka

Agnieszka WOCH, Le slogan électoral français, italien et polonais: analyse formelle et pragmatique

[...] Rozprawa [...] Agnieszki Woch poświęcona formalnej i pragmatycznej analizie francuskich, włoskich i polskich sloganów wyborczych wpisuje się w nurt prac językoznawczych z zakresu badań nad dyskursem. [...] Autorka dokonała analizy porównawczej pojęcia dyskurs oraz przedstawiła różne podejścia teoretyczne i metodologiczne dotyczące [jego] analizy [...].

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 2, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W 2009 roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, pod redakcją Magdaleny LIPIŃSKIEJ

Le livre «L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes» contient les textes de linguistes polonais et étrangers, aussi bien ceux d’auteurs classiques de la parémiologie et de la phraséologie, que les productions de jeunes et brillants scientifiques.

okładka

Leticia Santamaría CIORDIA, Almodóvar po polsku. La imagen de Almodóvar en Polonia y sus consecuencias sobre la traducción de su cine

By taking two very different languages, two countries with different histories and a particular type of translation, viz. audiovisual translation, the dissertation brings an important contribution to translation studies. It reaches its objectives in that, in the end, the reader has a full appreciation of the audiovisual translations of Pedro Almodóvar into Polish.

okładka

Anna KOCHANOWSKA, La traduction des noms propres. Les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants

Le présent travail étudie le phénomène de traduction des noms propres dans les textes de la littérature enfantine contemporaine traduits du français en polonais. L’objet de nos analyses – noms propres – constituent un champ de recherches très intéressant mais en même temps très exigeant et complexe, aussi bien pour le traducteur praticien que pour le traductologue.

okładka

Jadwiga PUZYNINA, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej

Na kulturę słowa składają się w ujęciu Jadwigi Puzyniny propedeutyczna wiedza o języku, wrażliwość na jego cechy estetyczne oraz na właściwe i niewłaściwe jego użycia. Przez użycia właściwe należy rozumieć takie, które nie tylko pozostają w zgodzie z normą poprawnościową i stylistyczną danej odmiany języka, ale także respektują zasady współdziałania językowego.

okładka

Katarzyna DEMBSKA, Słowa wykolejone

Niezwykle wartościowa monografia dr Katarzyny Dembskiej wpisuje się w nurt badań lingwistycznych nad interesującym i złożonym zjawiskiem jakim niewątpliwie jest kontaminacja. Mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest prac, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule opiniowanej rozprawy.